1398/7/24 چهارشنبه شرح وظایف

شرح وظایف دفتر مدیریت پسماندها؛

 

 1. سیاستگذاری، تهیه و تدوین برنامه های جامع و راهبردی مدیریت زیست محیطی انواع پسماندها ( عادی، کشاورزی، پزشکی، صنعتی و ویژه ) با هدف نظارت دقیق بر فعالیتهای تولید و مدیریت پسماندها در کشور.
 2. پیگیری و نظارت بر نحوه عملکرد وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط در زمینه مدیریت پسماندها (مطابق ماده 23 قانون مدیریت پسماندها ) .
 3. تدوین قوانین، مقررات، ضوابط، دستورالعمل ها و استانداردهای مربوط به مدیریت پسماندها با مشارکت سایر دستگاهها و سازمانهای ذیربط .
 4. بررسی و مطالعات موردنیاز در زمینه های مختلف مرتبط با مدیریت پسماندها بر اساس نیاز کشور و وظایف محوله به سازمان.
 5. نظارت و پایش محیط زیست بر کلیه مراکز و محل های دفع و دفن انواع پسماندهای عادی و ویژه و صنعتی در کشور.
 6. تهیه، تدوین، ابلاغ و نظارت بر دستورالعمل های چرخه تولید، بازیافت و دفع اصولی انواع پسماندها .
 7. همکاری در زمینه تدوین برنامه های طرح جامع مدیریت پسماندها، برنامه ملی و استانی مدیریت پسماندها با دستگاههای ذیربط .
 8. بررسی و شناسایی واحدهای دارای فناوریهای نوین با تولید پسماند کمتر، واحدهای بازیافت و دفع پسماندها.
 9. بررسی و مطالعه در زمینه روشها و فناوریهای نوین کاهش تولید پسماند، بازیافت و دفع و دفن پسماندها .
 10. برگزاری و تشکیل جلسات کارگروه ملی مدیریت پسماندها و پیگیری مصوبات مربوطه.
 11. مشارکت و همکاری در جلسات ، همایش ها، سمینارها و کارگاههای آموزشی در سطح بین المللی، ملی، استانی و درون سازمانی مرتبط با امور پسماندها .
 12. بررسی و تعیین اولویتهای تحقیقاتی و اجرایی در زمینه مدیریت پسماندها .
 13. نظارت و پایش و مشارکت در راهبری سامانه جامع مدیریت پسماندهای کشور.
 14. برنامه ریزی جهت اعمال نظارت بر عملکرد ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها در زمینه چگونگی نظارت بر مدیریت پسماندها .
 15. ارائه طریق و رهنمود به ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها در امور مرتبط با مدیریت پسماندها.
 16. تهیه و ارائه اطلاعات فنی و تخصصی در راستای اجرای برنامه های آموزشی و آگاهی رسانی سطوح مختلف جامعه و همچنین تقویت نقش عموم و ارتقاء همکاریهای عمومی با دستگاههای مسئول و ناظر در ارتباط با مدیریت پسماندها با مشارکت معاونت آموزش و مشارکت های مردمی سازمان .
 17. ارائه گزارشات عملکرد به دبیرخانه کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با حوزه پسماندها .
 18. عمل به تعهدات ملی و بین المللی در چهارچوب مفاد کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با حوزه پسماندها .
 19. پیگیری ایجاد سامانه جامع مدیریت پسماندها و واردات صادرات آنها .
 20. پیگیری و هماهنگی امور مرتبط با کنوانسیونهای بازل و استکهلم و همکاری با مرکز منطقه ای این کنوانسیونها در کشور.
 21. پیگیری امور مرتبط با واردات و صادرات پسماندها .
 22. پیگیری راه اندازی مراکز و محل های دفع پسماندها در کشور ( در راستای اجرای ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها ) .
 23. بررسی و تهیه طرح آمایش مدیریت پسماندها و تهیه نقشه و پهنه بندی و زون بندی استقرار صنایع بازیافتی و امحاء مدیریت پسماندهای صنعتی و کشاورزی و ویژه در کشور.
 24. تهیه فهرست پسماندهای ویژه به تفکیک صنایع مختلف .
 25. تدوین حد تبدیل پسماندهای ویژه و عادی به یکدیگر .
 26. تدوین دستوالعمل فنی طراحی مراکز دفن پسماندهای عادی و ویژه .
تهیه و تکمیل بانک اطلاعات جامع پسماندها