1400/12/9 دوشنبه وضعیت پروژه های حوزه مدیریت پسماند
  عنوان قراداد مجری پروژه تاریخ شروع قرارداد تاریخ  اتمام قرارداد وضعیت پروژه گزارش نهایی
در دست اجرا خاتمه یافته
1 مطالعات عملیاتی کردن ظرفیت های لازم در بازنگری و اجرای طرح جامع مدیریت محیط زیست انسانی ( پسماند) شرکت مهندسی راهبرد دانش پویا 97 98   * فایل گزارش
2 تدوین دستورالعمل ارزیابی فنی و ضوابط زیست محیطی محل های دفن پسماندهای عادی و ویژه دانشگاه علم و صنعت ایران 98 99   * فایل گزارش
3 مطالعات مدیریت زیست محیطی برای  اجرايي نمودن تعهدات كشور دركنوانسيون استکهلم دانشگاه صعتی امیرکبیر 98 99   * فایل گزارش
4 مطالعات مدیریت زیست محیطی برای  اجرايي نمودن تعهدات كشور دركنوانسيون بازل دانشگاه شهید بهشتی 98 99   * فایل گزارش
5 مطالعات مدیریت زیست محیطی برای  اجرايي نمودن تعهدات كشور دركنوانسيون میناماتا دانشگاه تهران 98 99 *    
6  تدوین دستورالعمل ضوابط زیست محیطی استفاده صنایع از سوخت های مشتق شده از پسماند دانشگاه تربیت مدرس 98 99   * فایل گزارش
7 تدوین دستورالعمل مدیریت پسماندهای برق و الکترونیکی دانشگاه اصفهان 98 99   * فایل گزارش
8 تدوین طرح جامع مدیریت محیط زیست انسانی در حوزه طبقه بندی پسماندهای ویژه در صنایع، کشاورزی و معادن دانشگاه شهید بهشتی 98 99   * فایل گزارش
9 تدوین دستورالعمل بازیافت و مدیریت زیست محیطی کاتالیست های مستعمل صنایع به ویژه صنایع نفت و گاز دانشگاه تربیت مدرس 98 99   * فایل گزارش
10 تهیه شیوه‌نامه مدیریت پسماندهای دریایی و موضوع کنوانسیونهای دریایی مارپول و دفع مواد زائد در دریا پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار 99 1400 *    
11 تهیه شیوه نامه دستورالعمل های محوله قانونی در حوزه  مدیریت پسماندها شرکت مهندسان مشاور ویرا پژوهان پویا 99 1400 *    
12 بازنگری در مطالعات مکانیابی محلهای دفع و دفن پسماندهای صنعتی و ویژه استانها و تعیین مکانهای نهایی(استان های همدان ، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی) شرکت مهندسان مشاور بوم میران 99 1400 *    
13 بررسی و تدوین پارامترهای مورد سنجش تشخیص نوع پسماندهای صنایع کشور ( ویژه یا عادی ) بر اساس حدتبدیل سازمان جهاد دانشگاهی 99 1400  * فایل گزارش 
14 کنترل مضاعف و نظارت بر اجرای صحیح مطالعات حوزه مدیریت پسماندها بر اساس شرح خدمات پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار 99 1400 *    
15 آسیب شناسی نحوه مدیریت پسماندهای ویژه پزشکی و بیمارستانی در زمان پیدایش اپیدمی (کرونا) دانشگاه شهید بهشتی 99 1400 *    
16 تدوین دستورالعمل مدیریت زیست محیطی و بهداشتی فضولات دامی مایع  و جامد در گاوداري هاي صنعتی و مجتمع های دامپروری دانشگاه تربیت مدرس 99 1400   * فایل گزارش