بولتن خبری

پانزدهمین بولتن خبری آموزش مدیریت پسماند منتشر شد

پانزدهمین بولتن خبری آموزش مدیریت پسماند منتشر شد

پانزدهمین بولتن خبری آموزش مدیریت پسماند منتشر شد
   در این شماره می خوانیم  ...
  • مدیریت پسماندها در ایام نوروز
  • نقش زنان در عرصه مدیریت پسماندها
  • کاشت سبزه نوروز و حفظ محیط زیست
  • آموزش مدیریت پسماندها در غرفه های منطقه 13
  • مدیریت پسماندهای شهری کشور نروژ

فایل 
PDF خبرنامه از اینجا قابل دریافت است.
بيشتر