اخبار دفتر

اولین بولتن خبری آموزش مدیریت پسماند منتشر شد

اولین بولتن خبری آموزش مدیریت پسماند شماره یکم مهر ماه 1398 منتشر شد.

در این شماره می خوانیم....

خلاصه ای از تاریخ پسماند از گذشته تا حال

چرا حساسیت زیست محیطی ما با تغییرات سازگار نمی شود؟

تعریف پسماند و تقسیم بندی بر اساس قانون مدیریت پسماند

گزیدهای از برخی فعالیت های ادارات کل حفاظت محیط زیست استانی در زمینه آموزش مدیریت پسماند

فایل PDF خبرنامه از  اینجا  قابل دریافت است.

بيشتر