اخبار دفتر

برگزاری جلسات در خصوص بازیافت پسماندهای برقی و الکترونیکی با صنایع فعال

مدیریت پسماند باتری های لیتیومی و الکالاین با توجه به حل یکی از مشکلات اساسی حوزه محیط زیست (مدیریت پسماندهای برقی و الکترونیکی) برای دفتر مدیریت پسماندها دارای اولویت بوده،

مدیریت پسماند باتری های لیتیومی و الکالاین با توجه به حل یکی از مشکلات اساسی حوزه محیط زیست (مدیریت پسماندهای برقی و الکترونیکی) برای دفتر مدیریت پسماندها دارای اولویت بوده، لذا تسهیل و حمایت و رفع موانع واحدهای فعال و نوآور در این زمینه در چهارچوب قوانین و مقررات موجود از رویکردهای این دفتر می باشد. در این راستا جلسه ای با حضور فعالین این حوزه برگزار گردید که طی گام های عملی در یک پروسه شش ماهه اقدامات لازم در راستای راهکارهای جمع آوری و مدیریت باتری های لیتیومی و آلکالاین صورت پذیرد.

بيشتر