اخبار دفتر

ضوابط و روش های مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی تدوین شد

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ضوابط و روش های مربوط به مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی تدوین شد.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ضوابط و روش های مربوط به مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی تدوین شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، حسن پسندیده مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بر اساس ماده 11 قانون مدیریت پسماندها، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری وزارتخانه های ذیربط نسبت به تهیه و تدوین ضوابط و روش های مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها اقدام کند. 

سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه صنعت و معدن نیز ضمن تدوین ضوابط مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی و کسب نظرات دستگاه های ذیربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد، سازمان برنامه و بودجه کشور، ضوابط فوق را برای تصویب در مراجع ذیصلاح از جمله شورای سازمان حفاظت محیط زیست تهیه که پس از انجام مراحل قانونی و لازم در این شورا لازم الاجرا خواهد بود.مدیرکل دفتر مدیریت پسماندها افزود: حمایت از صنایع و واحدهای بازیافتی، توجه به مسئولیت های تولید کنندگان و واردکنندگان کالاهایی که منجر به تولید پسماند می¬شوند، ارائه تسهیلات به واحدهای مدیریت کننده پسماندها و الزامات محیط زیستی و جبران خسارت وارده به محیط زیست ناشی از عدم رعایت الزامات قانونی در این ضوابط پیش بینی شده است.

بيشتر