بولتن خبری

سیزدهمین بولتن خبری آموزش مدیریت پسماند منتشر شد

سیزدهمین بولتن خبری آموزش مدیریت پسماند منتشر شد

سیزدهمین بولتن خبری آموزش مدیریت پسماند منتشر شد

در این شماره می خوانیم  ... 
 
به بهانه روز جهانی بدون پلاستیک

میکروپلاستیک ها چگونه وارد بدن میشوند
چرایی مدیریت پسماندها
فیلتر سیگار قاتل خاموش
جمع آوری پسماندهای خشک به کمک شرکت های دانش بنیان هوشمندسازی شدفایل PDF خبرنامه از اینجا قابل دریافت است.
بيشتر