بولتن خبری

شانزدهمین بولتن خبری آموزش مدیریت پسماند منتشر شد

شانزدهمین بولتن خبری آموزش مدیریت پسماند منتشر شد

شانزدهمین بولتن خبری آموزش مدیریت پسماند منتشر شد
   در این شماره می خوانیم  ... 

برنامه های هفته زمین پاک
گزارس تصویری از برنامه های هفته زمین پاک و مسیر سبز در برخی از استان‌ها
اراک دومین شهر موفق کشور در تفکیک پسماند از مبداء
اجرای طرح تفکیک از مبداء پسماند در محیط کار  در استان چهار محال بختیاری
مدیریت پسماندهای پلاستیکی در اروپا – آمار و حقایقفایل PDF خبرنامه از اینجا قابل دریافت است.
بيشتر