مقررات

1398/6/24 یکشنبه
دستورالعمل پایش آلودگی آبهای زیرزمینی محلهای دفن پسماند

ضوابط زیست محیطی محل هاي دفع پسماندهاي عادي

ضوابط و روش های اجرایی مدیریت پسماندهای الکترونیک

ضوابط و روشهاي مدیریت اجرایی پسماندهاي کشاورزي

ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و وابسته

ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي زيست محيطي پيش ازامحاي پسماندهاي حاوي و يا آلوده به بي فتيل هاي پلي

ضوابط جیوه

آيين نامه اجرائي بند و تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال1399 كل كشور

ماده 20 قانون هوای پاک در زمینه انباشت پسماندها


ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای بخش نیرو (مصوب شورایعالی حفاظت محیط زیست 99/11/6)

ضوابط اجرایی مدیریت کاتالیست های مستعمل (مصوب شورایعالی حفاظت محیط زیست 99/11/6)

ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای صنعت نفت (مصوب شورایعالی حفاظت محیط زیست 99/11/6)

ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و معدنی(مصوب شورایعالی حفاظت محیط زیست 99/11/6)

دستورالعمل بهره برداری و استفاده از سوخت های مشتق شده از پسماند RDF  (مصوب شورایعالی حفاظت محیط زیست 99/11/6)

ضوابط چگونگی واگذاری مدیریت اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی سرمایه گذاری در امور مدیریت پسماندها(مصوب شورایعالی حفاظت محیط زیست 99/11/6)

دستورالعمل مديريت زيست محيطي فضولات دامي در گاوداريهاي صنعتي و مجتمع هاي دامپروري

دستورالعمل ارزیابی فنی و ضوابط زیست محیطی محل های دفن پسماندهای عادی و ویژه

شيوه‌نامه مديريت اجرايي پسماندهاي مشمول ماده 15 آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها

آئین نامه اجرایی بند (س) ماده (14) قانون مدیریت بحران کشور

راهنمای سامانه بخش صادرات و واردات پسماند در سامانه محیط زیست

دستورالعمل تعیین حدود تبدیل پسماندهای ویژه و عادی به یکدیگر (بخش 1) 

دستورالعمل تعیین حدود تبدیل پسماندهای ویژه و عادی به یکدیگر (بخش 2)

دستورالعمل تعیین حدود تبدیل پسماندهای ویژه و عادی به یکدیگر (بخش3)

آيين نامه كاهش مصرف كيسه هاي پلاستيكي

ضوابط مدیریت پسماندهای دریایی کشور
1